gnb bg

PORTFOLIO

Energy for your brand

PPL & ADVERTISING CASE

간접광고(PPL), 제작지원, 협찬광고, IMC(통합마케팅) 등
방송 매체별 다양한 협찬 사례에 관련된 정보를 제공합니다.

제목 [아프리카TV]한우자조금관리위원회 프로 유튜브 + 아프리카TV <2020 4월 먹방데이>
내용 공식 콘텐츠 협찬을 통한 한우 효능 홍보 작성자 스폰코리아

슬라이드1.PNG


슬라이드2.PNG


●  유형 : 아프리카TV '매월 11은 먹방데이' 이벤트 콘텐츠 내 스폰

●  광고주 :  한우자조금관리위원회

●  프로그램  :  아프리카TV <2020 4월 먹방데이>

●  주요내용  : 공식 콘텐츠 협찬을 통한 한우 효능 홍보

●  참고링크

       - 아프리카TV http://bj.afreecatv.com/mukbangbj/post/54818531

                          http://bj.afreecatv.com/mukbangbj/post/55090391

       - 유튜브

           * 1등상 : 한우데이~ 한우코스요리~쿡방 먹방!   https://youtu.be/MkKsPe2Purg

          


           * 2등상 : 밥 잘만드는 예쁜 황후누나~ 한우 챱스테이크&야채말이   https://youtu.be/LfYROkZCX3o

              


           * 2등상 : 한우 1++를 안 구워먹고 요리를 해봤습니다       https://youtu.be/VsBIIIG6VAg

              


           * 3등상

                 https://youtu.be/xUNhu8X3Kf4

                 https://youtu.be/f1fpVo-Km5o

                 https://youtu.be/XcATkQzNFBQ

                 https://youtu.be/OVAM-Sh374o

                 https://youtu.be/xBynjGWEhHc

                 https://youtu.be/jGfz9X2W2Q0

                 https://youtu.be/hnQSMgTeWZg

                   


카카오스토리 공유 네이버블로그 공유